Podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vítězslav Kuntoš
se sídlem Neustupného 1833, 155 00 Praha 5
identifikační číslo: 02559226
pro nabídku služeb prostřednictvím internetových stránek www.horarium.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky nabídky služeb na www.horarium.cz (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Vítězslava Kuntoše, se sídlem Neustupného 1833, 155 00 Praha 5, identifikační číslo 02559226 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.horarium.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webová stránka obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Veškeré objednané služby jsou poskytovány elektronicky, vyhotovení obdrží kupující na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Nejsou zde tedy žádné další náklady spojené s balením či dodáním služeb.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní stránek),

– způsobu úhrady kupní ceny služby,

– informace požadované od kupujícího (jméno, email, položený dotaz)

2.5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné a kupující je může dodatečně měnit na emailové adrese horariumcz@gmail.com (dále jen “elektronická adresa prodávajícího”), dokud není služba zpracovávána. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a vypracování objednané služby. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena služby a platební podmínky

3.1. Cenu služby může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2211120634/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.4. Prodávající na vyžádání vystaví kupujícímu daňový doklad na základě kupní smlouvy. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu může prodávající kupujícímu vystavit po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Zpracování služby

4.1. Kupující je povinen zaslat podklady ke zpracování služby dle pokynů uvedených na webové stránce www.horarium.cz/jak-se-ptat. Kupující zodpovídá za správnost poskytnutých údajů nutných ke zpracování služby.

4.2. Údaje poskytnuté k vyhodnocení služby je možné změnit na elektronické adrese prodávajícího předtím, než začnou být zpracovávány.

4.3. Vyhodnocení objednané služby je zasláno v textové podobě případně jako mp3 nahrávka na elektronickou adresu kupujícího.

4.4. Vyhotovení objednané služby je dodáno v souladu s dodacími termíny, které jsou uvedeny u jednotlivých variant služeb. U Dětského horoskopu, Osobního horoskopu, Partnerského horoskopu a Prognózy dodání probíhá obvykle do 2 týdnů od přijetí platby. Dodání těchto služeb se může někdy prodloužit, nepřekročí však celkem 3 týdny.

4.5. Vyhotovená služba, stejně tak případné další materiály poskytnuté během služeb, jsou autorským dílem a vztahuje se na ně ochrana ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

5. Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě u poskytování služeb za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Zrušení objednávky je možné pouze před jejím dodáním. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat poměrnou část ceny za již strávený čas připravováním výkladu. Vrácení peněz na účet kupujícího proběhne do 2 týdnů od přijetí písemného požadavku na zrušení objednávky na elektronické adrese prodávajícího, přičemž částka může být ponížena o zmíněnou poměrnou částku za vykonanou práci.

5.3. Reklamaci je třeba uplatnit volnou formou písemně na elektronické adrese prodávajícího. Reklamace se řídí platnými právními předpisy. O vyřízení reklamace je kupující informován v zákonné lhůtě na elektronické adrese kupujícího.

5.4. Kupující bere na vědomí, že vždy existuje více variant vývoje všech událostí a služby umožňují určit ten nejpravděpodobnější směr. Změnou okolností se může další průběh události nakonec lišit od informací poskytnutých při zpracování objednané služby, což nelze považovat za důvod k reklamaci.

6. Omezení odpovědnosti

6.1. Kupující bere na vědomí, že veškerá doporučení a rady mají pouze informativní charakter a nenahrazují odborné poradenství ve smyslu služeb právních, lékařských apod. Výklad vyjadřuje osobní názor a zkušenosti zhotovitele, se kterým kupující může svobodně naložit. Prodávající na sebe nepřebírá odpovědnost za rozhodnutí, která by mohla být spojována s poskytnutým výkladem. Prodávající za kupujícího svým nezávazným názorem nerozhoduje a tedy ani nenese odpovědnost za jeho činy.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní stránek) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 01.09.2015